Nyheter från Srf konsulterna

 • Rustning mot cyberattacker

  Ett nystartat EU-projektet, NERO, ska  genom anslag från Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) bidra till att öka Europas små och medelstora företags resiliens inom cybersäkerhet.
  2024-04-25 10:51
 • AR beslut

  Allmänna rekommendationsrådets uppföljning visar att 79 % av företagen följde myndighetens beslut under 2023, en hög siffra som ligger kvar på samma nivå som föregående år.
  2024-04-25 10:21
 • Moms i KB

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett förhandsbesked gällande huruvida kommanditdelägares tillhandahållande av tjänst till kommanditbolaget (KB) är föremål för moms.
  2024-04-25 09:47
 • Arbetsmarknaden

  Arbetsförmedlingen rapporterar om en fortsatt försvagad arbetsmarknaden under inledningen av 2024. En trend är att arbetslösheten generellt sett är lägre i norra Sverige och högre i södra.
  2024-04-25 09:43
 • Prisuppgång

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om prisuppgångar på samtliga marknader i mars 2024. Producentprisindex exkl. energirelaterade varor ökade med 0,5 % jämfört med mars föregående år.
  2024-04-25 09:31
 • Arbetsplatsolyckor

  Arbetsmiljöverket inleder 2 maj en inspektionsinsats för kontroll av arbetsgivares förebyggande riskarbete kring fall och snubblande som vanligaste sjukfrånvaroorsak vid arbetsplatsolyckor.
  2024-04-25 09:15
 • Sysselsättning mars

  Statistikmyndigheten rapporterar om 5 188 000 sysselsatta motsvarande en sysselsättningsgrad på 69,1 % i mars. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 166,6 miljoner timmar/ vecka.
  2024-04-24 11:26
 • Svart arbetskraft

  Göteborgs tingsrätt har dömt 13 personer för grova ekobrott. 40 miljoner har tagits ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn.
  2024-04-24 11:14
 • Förenklingsråd

  Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera och föreslå förenklingsåtgärder i syfte att minska företags regelbörda och kostnader till följd av regler.
  2024-04-17 22:24
 • Konkurser i mars

  Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39 %  jämfört med mars 2023. 874 företag gick i konkurs, det högsta antalet i mars månad sedan slutet av 90-talet.
  2024-04-17 22:03